สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง

Share

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดเล็ก สร้างเมื่อปี  พ.ศ.2528 โดยกระทรวงสาธารณสุข มีหมู่บ้านรับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านโพนแอวขัน หมู่ที่ 2  2. บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 จำนวน 331 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 1,834 คน