สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
นายอภิชน เขมะปัญญา
 
 
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นายปฎิภาณ แสวงสิน
นายสาคร ขันทอง
นายกิตติศักดิ์ ปิติพัฒนเชษฐ์
นักวิชาการเกษตร
บุคลากร
นักพัฒนาชุมชน
     
นางสาวพรวิภา ศรียาภัย
นางสาวนงนุช พิมสุตะ
นายนฤพล บุญเหลี่ยม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธรณภัย
     
   
นางวาสนา ผาสุข
   
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวธนพร สีมอม
นายกิตติ สัมฤทธิ์
นายวิระพล ทั่งน้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คนงานทั่วไป
     
นายอุทัย สอนคำมูล
นายนิพนธ์ ผลสวิง
นายวีระยุทธ เหง้าแก้ว
คนสวน
คนสวน
คนสวน
     
 
นางสีดา ขุนแก้ว
นายบุญมา สุกรี
 
แม่ครัว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 
     
     
พนักงานกู้ชีพ 1669
     
นายสนั่น วิชัยโย
นายวิรัตน์ ดอกไม้
นายนิรุตต์ ขุนสุวงค์
พนักงานกู้ชีพ
พนักงานกู้ชีพ
พนักงานกู้ชีพ
     
นายวัฒนา สุภาพ
นายสมาน สุโคตร
นายสุนทร ขันธ์ทอง
พนักงานกู้ชีพ
พนักงานกู้ชีพ
พนักงานกู้ชีพ