สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
ส่วนการคลัง
     
 
 
 
นางสาวอรอุมา ศรีสวนจิก
 
 
หัวหน้าส่วนการคลัง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางศิริวรรณ จันทนิตย์
นางสาวชญาดา เพ็งสุวรรณ์
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
 
นายกฤษณพล อูปจันทร์
-ว่าง-
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
นายจตุพล ผาสุข
นางสาวสุนิสา ชุมจันทร์
นางสาวกรชพรรณ เกษอินทร์ษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้