สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
 
 
 
นางนงนุช สาโสม
 
 
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางระลาวรรณ บัวใหญ่
นางสังวาลย์ พวงจำปา
นางสาวบุปผา บุญสอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
   
นางเกษร ฝางคำ
   
ครูผู้ดูแลเด็ก
   
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวฤทัยทิพย์ ชมภูแสน
นางอดิศร ทรัพยะสิทธิ์
นางมิ่ง พรมลิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวภัคพร บัวใหญ่
นางอุบลวรรณ มาลุน
นางจันทร์เพ็ญ ส่งศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาววิจิตร สรแสง
นางสนิท บุญจุล
นางสาวเกษมณี สายสมบัติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสมยง ปัสนา
นางสมปอง สิงห์คำ
นางสาวสุกัญญา คำสุดแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
   
นางราตรี วรรณสุข
   
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก