สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
นายจรูญ เอิบอิ่ม
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
 
นายอภิชน เขมะปัญญา
 
นางสาวอรอุมา ศรีสวนจิก
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
หัวหน้าส่วนการคลัง
     
 
นายจรูญ เอิบอิ่ม
 
นางนงนุช สาโสมร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนโยธา
 
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม