สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
นายประสิทธิ ไชยโย
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
         
 
 
 
  นายสำรอง บุญครอบ   นายสม จันทนิจ  
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นางสาวศรีนวล มะโนมัย
นายสุพจน์ วรรณสุข 
นายสีพา คำสุดแสง
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 2
     
นายทองหลาง เรืองศรี
นายวิเชียร อุทังสังข์
นายพวง หาโล
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 4
     
นายยศพร บุตชรินทร์
นายถาวร สุธรรม
นายภงทอง สิมมา
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 5
     
นายมโนสิทธิ์ แวดระเว
นายสีบู อบคำ
นายบุตรดี ศรีบุญเรือง
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 7
     
นายวิทยา กัณหะบุตร 
นายกลม หงษ์ลอย
นายบุญถม ข้างน้อย
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 9
     
นายเพชร ศรีบุตร
นางสาวสุภาวดี ยุวะบุตร
นายเข็มพร บุสรินทร์
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 11