สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Share

   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง  อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการบริหารงานพัสดุ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาด้วยนี้