สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 07/01/61 ]
ตารางแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง [ 07/01/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง [ 26/07/60 ]
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 20/07/60 ]
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 19/06/60 ]
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองช่าง นักวิชาการเกษตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 16/06/60 ]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี (7) [ 17/09/56 ]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/09/56 ]
รวมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง สมัยสามัญ [ 17/09/56 ]
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/09/56 ]
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/09/56 ]
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/09/56 ]