สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ภายในหมุ่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 10

Share

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ภายในหมุ่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 132,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 132,000.- บาท