สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมูที่ 3 (จากบ้านนายรักษา แก้วเรือง - บ้านนายหวิน สาวิโล)

Share

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมูที่ 3 (จากบ้านนายรักษา แก้วเรือง - บ้านนายหวิน สาวิโล) ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 250,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 250,000.- บาท