สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลาง

ราคากลางโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำม่วง หมูที่ 3 (จากบ้านนายรักษา แก้วเรือง - บ้านนายหวิน สาวิโล) [ 23/08/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ภายในหมุ่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 [ 23/08/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนแอวขัน หมูที่ 2 [ 22/08/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเพียง หมูที่ 5 [ 22/08/61 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา เชื่อมบ้านแอวขัน หมู่ที่ 2 - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 [ 08/08/61 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดอนชัยชนะ หมู่ที่ 6 (เส้นนานายอัครเดชถึงนานายโพธิ์ ) [ 15/02/61 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโสกแสงหมู่ที่ 9 (เส้นนานายสำรอง บุญครอง ถึงนานางลอง ปัตตา ) [ 15/02/61 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโสกแสง หมู่ที่ 9 (เส้นนานายตุ๋ย ปัตตัง ถึงนานายศรี สุดเต้ ) [ 15/02/61 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 (เส้นหน้าอนามัย ) [ 14/02/61 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต AC บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 (เส้นแยกโรงเรียน ถึงบ้านนายบิน เรืองศรี) [ 14/02/61 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 (เส้นแยกโรงเรียน - นายบิน เรืองศรี) [ 14/02/61 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 (เส้นหน้าอนามัย) [ 14/02/61 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโสกแสง หมู่ที่ 9 (เส้นนานายตุ้ย ปัตตัง ถึงนานายศรี สุดเต้ ) [ 10/01/61 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโสกแสง หมู่ที่ 9 (เส้นนานายสำรอง บุญครอบ ถึงนานางลอง ปัตตา ) [ 10/01/61 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดอนชัยชนะ หมู่ที่ 6 (เส้นนานายอัครเดช ถึงนานายโพธิ์ ) [ 10/01/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโสกแสง [ 24/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคำม่วง ตำบลโสกแสง [ 24/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลายท่อระบายน้ำกลม บ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 ตำบลโสกแสง [ 04/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 1 และ หมู่ 9 บ้านโสกแสง [ 08/11/59 ]