สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 37.5%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 37.5%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สภาพทั่วไป

Share

ข้อมูลทั่วไป

ทำเลที่ตั้งตำบล

     ตำบลโสกแสงเป็น 1 ใน 6 ตำบลในเขตอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 5 ส่วน คือ ตำบลบัวงาม ตำบลนาจะหลวย ตำบลตูม ตำบลหนองสะโน ตำบลโนนสมบูรณ์ ดังนี้
          ทิศเหนือ จรด ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก
          ทิศตะวันออก จรด ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
          ทิศตะวันตก จรด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย
          ทิศใต้ จรด ตำบลนาจะหลวย ตำบลตูม อำเภอนาจะหลวย

เขตปกครอง

     รวม 11 หมู่บ้าน คือ
          หมู่ที่ 1 บ้านโสกแสง ผู้ปกครอง นายสุภี ปัตตัง ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 2 บ้านโพนแอวขัน ผู้ปกครอง นายไสว มงคลกาล กำนัน
          หมู่ที่ 3 บ้านคำม่วง ผู้ปกครอง นายคำมี เรืองศรี ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 4 บ้านทับไฮ ผู้ปกครอง นายจำปี สันนะถา ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเพียง ผู้ปกครอง นายจวน รัตจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 6 บ้านดอนชัยชนะ ผู้ปกครอง นายสมัย หอมเย็น ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง ผู้ปกครอง นายสุวิยา โคตะนัน ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ ผู้ปกครอง นายเหรียญ ดอนโมกข์ ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 9 บ้านโสกแสง ผู้ปกครอง นายวรวิทย์ นิยมสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 10 บ้านนาคำ ผู้ปกครอง นายหนูแดง ฝางคำ ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ผู้ปกครอง นายล่ำ ศิริเวช ผู้ใหญ่บ้าน

เนื้อที่

     ตำบลบ้านโสกแสง มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 36,420 ไร่ หรือ 58.27 ตารางกิโลเมตร โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

ประชากร

     จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากสำนักการบริการการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 ประชากรของตำบลโสกแสงมีจำนวนทั้งสิ้น 7,628 คน จำแนกเป็นชาย 3,864 คน หญิง 3,765 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 131 คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,428 ครัวเรือน

จำนวนประชากร

     จะเห็นได้ว่าจำนวนประชากรภายในตำบลโสกแสง มีอัตราที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐานของประชากรภายในตำบล

การศาสนา

     ประชาชนในตำบลโสกแสง จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 8 แห่ง คือ
          1.วัดบ้านโสกแสง ตั้งอยู่ที่ บ้านโสกแสง หมู่ที่ 1,9 โดยมี พระครูพิพัฒนโนภาส เตชะโร เป็นเจ้าอาวาส
          2.วัดบ้านโพนแอวขัน ตั้งอยู่ที่ บ้านโพนแอวขัน หมู่ที่ 2 โดยมี พระอธิการชู อชิโต เป็นเจ้าอาวาส
          3.วัดบ้าน คำม่วง ตั้งอยู่ที่ บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 โดยมี พระรม ฐานะวิโร เป็นเจ้าอาวาส
          4.วัดบ้านทับไฮ ตั้งอยู่ที่ บ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 โดยมี พระอธิการถวิล เมตติโก เป็นเจ้าอาวาส
          5.วัดบ้านทุ่งเพียง ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 5 โดยมี พระอธิการปา จักกวโร เป็นเจ้าอาวาส
          6.วัดบ้านดอนชัยชนะ ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนชัยชนะ หมู่ที่ 6 โดยมี หลวงปู่มา ปภากโร เป็นเจ้าอาวาส
          7.วัดบ้านโนนสว่าง ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 โดยมี พระอธิการเสริม ปิยสีโล เป็นเจ้าอาวาส
          8.วัดบ้านป่าไร่ ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 โดยมี พระเทือง วิสุทโธ เป็นเจ้าอาวาส

ระบบสาธารณูปโภค

1. การโทรคมนาคม

     สถานีโทรคมนาคม (องค์การโทรศัพท์) - แห่ง
     สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม - แห่ง
     ตู้โทรศัพท์ จำนวน 18 ตู้
     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง

2. การไฟฟ้า

     เขตตำบลโสกแสง ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำ ให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เกือบครบทุกครัวเรือน

3. ระบบประปา

     ประชาชนในตำบลโสกแสง ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เป็นเป็นระบบประปาที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากหน่วยงานอื่น ประมาณ 2,000 ครัวเรือน และอีกบางส่วนได้เจาะบ่อบาดาลใช้เอง

การศึกษา

     ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านโสกแสง

2.โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน

3.โรงเรียนบ้านคำม่วง

4.โรงเรียนบ้านทับไฮ

5.โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

6.โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ

7.โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

8.โรงเรียนบ้านป่าไร่

การจัดการศึกษา

     องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสงได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของกรมศาสนา โดยให้เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้บริหารศูนย์โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ผ่านงบประมาณให้และกำกับดูแลช่วยเหลือในส่วนที่วัดไม่สามารถดำเนินการเองได้ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด มี 4 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอยู่ 4 ศูนย์ มีผู้ดูแลเด็กจำนวน 18 คน

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านป่าไร่

2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านคำม่วง

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านทับไฮ

4.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านทุ่งเพียง

5.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโสกแสง

6.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านดอนชัยชนะ

7.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโพนเอวขัน

8.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโนนสว่าง

การสาธารณสุข

     1. ตำบลโสกแสง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล 3 แห่ง คือ
          - สถานีอนามัยบ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 โดยมี นางปรียารัตน์ สีหัน เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล
          - สถานีอนามัยบ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 5 โดยมี นางศศิธร บำรุง เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล
          - สถานีอนามัยบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 โดยมี นางวีราภรณ์ คำศรี เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล
     2. ศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
     3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จำนวน 1 ศูนย์

ผู้ติดยาเสพติด

     ผู้ติดยาเสพติดในเขตตำบลโสกแสงจำนวน - คน แยกเป็น
          - ผู้ได้รับการบำบัด (สถานีอนามัยขนาย) จำนวน - คน
          - ผู้มีรายชื่อแต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้ว จำนวน - คน

ผู้สูงอายุ

     ในเขตตำบลโสกแสง จำนวน 662 คน

ผู้พิการทุพพลภาพ

     ในเขตตำบลโสกแสง จำนวน 170 คน

ผู้ติดป่วยเอดส์

     ในเขตตำบลโสกแสง จำนวน 6 คน

กระบวนการบริหารงานบุคคล

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

     (1) สมาชิกสภา อบต.

          1. นายประสิทธิ ไชยโย ประธานสภา อบต.
          2. นายสำรอง บุญครอบ รองประธานสภา อบต.
          3. นายสม จันทนิจ เลขานุการสภาฯ
          4. นางสาวศรีนวล มะโนมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
          5. นายสุพจน์ วรรณสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
          6. นายสีพา คำสุดแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
          7. นายทองหลาง เรืองศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
          8. นายวิเชียร อุทังสังข์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
          9. นายพวง หาโล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
          10. นายยศพร บุตชรินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
          11. นายถาวร สุธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
          12. นายภงทอง สิมมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
          13. นายนโนสิทธิ์ แวดระเว สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
          14. นายสีบู อบคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
          15. นายบุตรดี ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
          16. นายวิทยา กัณหะบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
          17. นายกลม หงษ์ลอย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
          18. นายนิยม บุญสอน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
          19. นายบุญถม ข้างน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
          20. นายเพชร ศรีบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
          21. นางสาวสุภาวดี ยุวะบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
          22. นายเข็มพร บุสรินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11

     (2) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

          1. นายแสวง ชมภูแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
          2. นายนัย ภูธร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
          3. นางประมวล ปัตตัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
          4. นายเมือง บุสรินทร์ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
          5. นายทวี สรแสง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
          6. นายปั่น มาลุน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
          7. นายมนตรี สรแสง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
          8. นางสังวาลย์ พละเคาว์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
          9. นายกฤษฎากร ดอกแก้ว ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     (3) จำนวนบุคลากรพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างแยกเป็นส่วน/สำนัก ดังนี้

     1. สำนักงานปลัด จำนวน 13 คน

          1. นายจรูญ เอิบอิ่ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
          2. นางสาวพรวิภา ศรียาภัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
          3. นายกิตติศักดิ์ ปิติพัฒนเชษฐ์ นักพัฒนาชุมชน
          4. นายปฏิภาณ แสวงสิน นักวิชาการเกษตร
          5. นายสาคร ขันทอง บุคลากร
          6. นายนฤพล บุญเหลี่ยม เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย
          7. นางสาวนงนุช พิมสุตะ เจ้าพนักงานธุรการ
          8. นางวาสนา ผาสุข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
          9. นายกิตติ สัมฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
          11. นางสาวธนพร สีมอม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
          12. นายวิระพล ทั่งน้อย คนงานทั่วไป
          13. นางสีดา ขุนแก้ว แม่ครัว

     2.ส่วนการคลัง จำนวน 8 คน

          1. นางสาวอรอุมา ศรีสวนจิก หัวหน้าส่วนการคลัง
          2. นางศิริวรรณ จันทนิตย์ นักวิชาการการเงินและบัญชี
          3. นางสาวชญาดา เพ็งสุวรรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุ
          4. นางสาวนุชจรี สุระดล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
          5. นายกฤษพล อูปจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
          6. นายจตุพล ผาสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
          7. นางสาวกชพรรณ เกษอินทร์ษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
          8. นางสาวสุนิสา ชุมจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

     3. ส่วนโยธา จำนวน 6 คน

          1. นายเมธี บุญสุข นายช่างโยธา
          2. นายธงชัย ตาสำโรง นายช่างเขียนแบบ
          3. นางสาวศุภิสรา โคตพิลา เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนโยธา
          4. นายวัฒนา สุดใจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
          5. นายสันติศักดิ์ จะโรนา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
          6. นายศัพติวัฒ เลื่อมใส ผู้ช่วยช่างโยธา

     4. ส่วนการศึกษา จำนวน 21 คน

          1. นางนงนุช สาโสม หัวหน้าส่วนการศึกษา
          2. นางระลาวรรณ บัวใหญ่ นักวิชาการศึกษา
          3. นางสาวฤทัยทิพย์ ชมพูแสน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
          4. นางอดิศร ทรัพยะสิทธิ์ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โสกแสง
          5. นางมิ่ง พรมลิ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โสกแสง
          6. นางสาวภคพร บัวใหญ่ ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ดอนชัยชนะ
          7. น.ส.อุบลวรรณ มาลุน ผู้ดูแลเด็ก ศวด.ป่าไร่
          8. นางจันทร์เพ็ญ ส่งศรี ผู้ดูแลเด็ก ศวด.คำม่วง
          9. น.ส.เกษร ฝางคำ ผู้ดูแลเด็ก ศวด.ป่าไร่
          10. น.ส.วิจิตร สรแสง ผู้ดูแลเด็ก ศวด.ทับไฮ
          11. นางสังวาลย์ พวงจำปา ผู้ดูแลเด็ก ศวด.ทุ่งเพียง
          12. น.ส.บุบผา บุญสอน ผู้ดูแลเด็ก ศวด.ทุ่งเพียง
          13. นางสนิท บุญจุล ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โนนสว่าง
          14. น.ส.เกษมณี สายสมบัติ ผู้ดูแลเด็ก ศวด.ทุ่งเพียง
          15. นางสมยง ปัสนา ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โนนสว่าง
          16. นางอุไร บุตชรินทร์ ผู้ดูแลเด็ก ศวด.ทับไฮ
          17. น.ส.จันทร์ สีมอม ผู้ดูแลเด็ก ศวด.โสกแสง
          18. น.ส.สมปอง ทองเกลี้ยง ผู้ดูแลเด็ก ศวด.คำม่วง
          19. น.ส.รำไพ ร่วมสุข ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ดอนชัยชนะ
          20. น.ส.สุกัญญา คำสุดแสง ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โพนแอวขัน
          21. นางราตรี วรรณสุข ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โพนแอวขัน

     (5) ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนตำบล

          ประถมศึกษา จำนวน - คน
          มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จำนวน 2 คน
          ปริญญาตรี จำนวน 19 คน
          สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 5 คน

     (6) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

          ประจำปีงบประมาณ 2556 รับจริง เป็นจำนวน 29,114,017.45 บาท
               รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 886,404.37 บาท
               รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 15,784,274.08 บาท
               เงินอุดหนุนทั่วไป 12,443,339.00 บาท